Değerler ve Hedefler

Değerlerimiz;

 • İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermek ve bunların teminini sağlamak,
 • Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle her türlü ayrımcılık ve ön yargıya engel olmak,
 • Her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın oluşturulmasını ve korunmasını sağlamak,
 • Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünü korumak,
 • Bilimsel gelişmelerin tüm paydaşlar tarafından desteklenmesini sağlamak,
 • Saydam yönetim anlayışı ve kişisel verilerin korunması ilkesi arasında denge kurmak,
 • Bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
 • Kurumsal kaynakların korunup verimli ve etkili kullanımını sağlamak,
 • Karar alma süreçlerinde paydaşların tamamını sürece dahil etmek,
 • Her türlü faaliyette ve alınan kararda evrensel ve kamusal yararı gözeterek sosyal sorumluluk bilinciyle davranmak,
 • Alanında uzman ve yetkin bireylerin yetişmesini sağlamak,
 • Meslek etiğinin benimsenmesi, görev saygınlığının korunması ve kurumsal imajın güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • Bireysel gelişimi destekleyerek  liyakat, deneyim ve emeğe saygı göstermek,
 • Çevreye karşı duyarlı olmak,
 • Yetkilerin; akademik özerklik, özgürlük ve iyi niyet çerçevesinde kullanılmasını; sorumlulukların tam olarak yerine getirilmesini, benimsenen ilkelerin kurum içinde ve dışında korunmasını sağlamak.

Hedeflerimiz;

 • Misyonumuzu yerine getirebilmek ve vizyonumuza ulaşabilmek için ulaşılması gereken kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri planlayarak hayata geçirmek,
 • Risk haritası çıkararak gerekli mekanizmaları oluşturmak ve iç kontrol faaliyetlerini uygulamaya koyarak bunları değerlendirmek,
 • Öğretim elemanı başına düşen ders yükünü ve öğrenci sayısını azaltmak,
 • Öğrencilerimizin laboratuvar, güncel teknoloji ve sosyal alan kullanım oranlarını artırmak,
 • Öğrencilerimizin iş hayatında gereksinim duyacakları ve vizyonlarını geliştirecek seçmeli ders ve aktiviteleri oluşturmak,
 • Eğitim-öğretim kalitesini artırarak uluslararası başarılara ulaşmak ve global akreditasyonu yaygınlaştırmak,
 • Atölye ve laboratuvarlarımızın fiziki alt yapılarını güçlendirmek,
 • Nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek,
 • Kamu-üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek, çıktısı ekonomik değere dönüştürülebilir ve/veya AR-GE tabanlı projelerimizin sayısını arttırmak,
 • Girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,
 • Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak ve farkındalık oluşturacak toplumsal etkinlikler yapmak,
 • Sektörün ihtiyacı olan öncelikli alanlarda çözüm üretecek donanımlı ve liyakat sahibi bireyler yetiştirmek,
 • Mezun olan öğrencilerimizin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek çalışmalar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek.